Privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeert de Vereniging Alcmaria Flames (“Alcmaria Flames”) hoe zij omgaat met de persoonsgegevens van haar leden, vrijwilligers, werknemers, bezoekers en gebruikers van haar website(s), accommodatie en evenementen. Aan nieuwe leden wordt gevraagd om kennis te nemen van deze verklaring en deze te accepteren. Door middel van deze privacyverklaring geeft Alcmaria Flames uitvoering aan de informatieverplichtingen van artikel 13 en 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Begripsbepaling.
Artikel 1

 1. Alcmaria Flames, de Vereniging Alcmaria Flames is bij notariële akte opgericht op 23 september 2016 en heeft haar zetel te Alkmaar. Alcmaria Flames is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66926688.
 2. Betrokkene, iedere persoon waarvan Alcmaria Flames als verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de AVG persoonsgegevens verwerkt.
 3. Persoonsgegevens, betreft ieder gegeven dat direct of indirect herleidbaar is tot een betrokkene ongeacht het type gegeven. Voor- en achternaam, (email)adres, (IJshockey Nederland) lidnummer en teamfoto zijn allemaal voorbeelden van persoonsgegevens.
 4. Verwerken, betreft iedere handeling die betrekking heeft op een persoonsgegeven. Hierbij kan worden gedacht aan het verzamelen, bewaren of gebruiken van persoonsgegevens.
 5. Website, de verzameling van officieel door het bestuur van Alcmaria Flames ingezette communicatiemiddelen zoals de website (www.alcmariaflames.nl), app, nieuwsbrief en sociale netwerken waarop Alcmaria Flames een profiel heeft.

Verwerking van persoonsgegevens.
Artikel 2

 1. Alcmaria Flames verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en de Nederlandse wet en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. Persoonsgegevens worden uitsluitend voor de hier beschreven doeleinden verwerkt. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien en voor zover is voldaan aan minimaal één van de volgende grondslagen uit de AVG:
  1. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
  2. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
  3. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Alcmaria Flames rust;
  4. De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
  5. De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Alcmaria Flames is opgedragen;
  6. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Alcmaria Flames of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.
 2. Alcmaria Flames verwerkt gegevens van betrokkene voor het uitvoeren van haar verenigingsactiviteiten, zoals genoemd in de statuten en reglementen, meer in het bijzonder:
  1. Het voeren van haar ledenadministratie en de (factuur)administratie van donateurs, relaties en sponsoren;
  2. Het faciliteren van de ijshockeysport, waaronder de deelname aan wedstrijden, competities, trainingen, toernooien en het beheer van teams;
  3. Het organiseren van evenementen van of op Alcmaria Flames, voor leden, oud-leden, donateurs, relaties en/of sponsoren;
  4. Het beheer en de exploitatie van de accommodatie;
  5. Het beheer van de organisatie van Alcmaria Flames, zoals het administreren van de diverse commissies;
  6. Het informeren van leden over de activiteiten en organisatie van Alcmaria Flames, onder meer via elektronische post;
  7. Het screenen van vrijwilligers;
  8. Het uitvoering geven van de statuten en reglementen;
  9. De afhandeling van klachten en de registratie van incidenten;
  10. De administratie van haar vrijwilligers;
  11. Het beoordelen van de aanvraag van lidmaatschap of vrijwilliger;
  12. Het aanbieden en beheren van (besloten) websites voor haar leden en vrijwilligers en om, bijvoorbeeld door middel van cookies, informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van websites;
  13. Het waarborgen van veiligheid en goede sfeer op de accommodatie van Alcmaria Flames of ten behoeve van evenementen van Alcmaria Flames;
  14. Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden;
  15. Ten behoeve van doeleinden waarover betrokkene vooraf separaat worden geïnformeerd;
  16. Het voldoen aan wettelijke vereisten, zoals vereisten met betrekking tot boekhouding en fiscale wetgeving.

Beeldrecht.
Artikel 3

 1. Tijdens de trainingen, wedstrijden en ijshockey gerelateerde activiteiten bij Alcmaria Flames worden regelmatig foto’s genomen van actief en sfeerbeelden waarop leden van Alcmaria Flames, leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website verschijnen. Indien hiertegen bezwaren bestaan dient dit via info@alcmariaflames.nl kenbaar te worden gemaakt. Betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd.
 2. Deze opt-out mogelijkheid is niet van toepassing op algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop betrokkene niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd. Portretten van leden kunnen worden opgenomen of website ten behoefte van teamidentificatie.

Doorgifte aan derden.
Artikel 4

 1. Alcmaria Flames heeft voor de in deze privacyverklaring opgesomde verwerkingsdoeleinden een bewerker ingeschakeld, met wie Alcmaria Flames een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
 2. Voor het overige zal Alcmaria Flames de persoonsgegevens van betrokkenen niet met derden (bv. sponsoren) delen, tenzij:
  1. Door het lid uitdrukkelijk toestemming is gegeven;
  2. Dit noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift of in een noodgeval, voor zover dat naar het redelijke oordeel van Alcmaria Flames in het belang van betrokkenen is.

Cookies.
Artikel 5

 1. Alcmaria Flames maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de website wordt bezocht. Een cookie onthoudt informatie of gebruik van een betrokkene voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de website kan worden afgestemd op de betrokkene.
 2. Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies van uw browser.

Google Analytics.
Artikel 6

 1. Alcmaria Flames maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies.
 2. Google gebruikt voornoemde informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Alcmaria Flames en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de aldaar geldende privacyregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van (persoons)gegevens. Alcmaria Flames is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Sociale netwerken.
Artikel 7

 1. Op de website zijn buttons opgenomen om websites en/of webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook of Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middels van deze codes worden cookies geplaatst. Alcmaria Flames heeft daarop geen invloed. Betrokkene wordt aangeraden de privacyverklaring van de sociale netwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen.
 2. De informatie die sociale netwerken verzamelen wordt overbracht naar en door de sociale netwerken beheerde servers in Nederland en daar buiten. De sociale netwerken stellen zich te houden aan de aldaar geldende privacy- en cookieregelgeven. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Alcmaria Flames is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Links naar en cookies op websites van derden.
Artikel 8

 1. Op de website zijn links naar websites van derden opgenomen. Wanneer betrokkene deze websites bezoekt, zijn de privacyverklaring van deze derde partijen van toepassing. Alcmaria Flames is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop derden mogelijk met persoonsgegevens van betrokkene wordt omgegaan dan wel voor de cookies die worden gebruikt op deze websites van derden.

Inzage en correctie.
Artikel 9

 1. Betrokkene heeft het recht Alcmaria Flames te verzoeken om inzage van persoonsgegevens en om Alcmaria Flames te verzoeken om rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht om gegevensoverdraagbaarheid te verlangen, een en ander met inachtneming van de beperkingen die de AVG daaraan stelt.
 2. Wanneer de verwerking op toestemming is gebaseerd, heeft betrokkene het recht heeft de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
 3. Betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 4. Indien betrokkene om de verstrekking van persoonsgegevens wordt verzocht, zal Alcmaria Flames de gegevens die optioneel zijn als zodanig identificeren. De gegevens die bij aanvraag lidmaatschap of aanmelding als vrijwilliger worden gevraagd en die niet als optioneel zijn geïdentificeerd, heeft Alcmaria Flames nodig om aan haar wettelijke plichten te voldoen dan wel om haar verenigingsactiviteiten te kunnen uitvoeren, waaronder het uitoefenen van haar rechten krachtens de statuten en reglementen van Alcmaria Flames. Indien deze verplichte gegevens niet worden verstrekt, is Alcmaria Flames gerechtigd de aanvraag niet in behandeling te nemen.

Bewaartermijn.
Artikel 10

 1. Alcmaria Flames bewaart bezoekgegevens en persoonsgegevens van betrokkenen niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening, tenzij Alcmaria Flames op grond van wettelijke bepalingen verplicht is de persoonsgegevens langer te bewaren. Dit houdt het volgende in:
  1. De bewaartermijn van persoonsgegevens bedraagt twee jaar gerekend vanaf einde lidmaatschap;
  2. De bewaartermijn van gegevens waarvoor een fiscale bewaarplicht bestaat bedraagt zeven jaar;
  3. Indien gegevens t.b.v. statistische, wetenschappelijke of historische doeleinden langere tijd noodzakelijk zijn, kan de bewaartermijn worden opgeschort. Hierbij dienen gegevens eventueel geanonimiseerd te worden.
 2. Ten behoeve van lustra en andere activiteiten waarbij er een intentie bestaat om oud-leden te benaderen, heeft de vereniging graag de mogelijkheid om geldende bewaartermijnen op te schorten.

Beveiliging.
Artikel 11

 1. De vereniging heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder de opslag van gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde back-ups.
 2. Ondanks dat de vereniging alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer.

Wijzigingen.
Artikel 12

 1. De vereniging behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Daarom worden gebruikers aangeraden deze privacyverklaring regelmatig te controleren. Gebruik van de website houdt in dat gebruikers akkoord gaan met de gewijzigd privacyverklaring.

Contact.
Artikel 13

 1. Ingeval van vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, kan contact worden opgenomen via info@alcmariaflames.nl